Kiertojepua

Kiertojepua-kehityshankkeessa Jepuan Biokaasu testaa ja pilotoi biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen konsentrointimenetelmiä. Hankkeelle on myönnetty hallituksen kärkihankerahoitus ja osarahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke jatkuu vuoden 2020 elokuun loppuun. Jepuan Biokaasu on Kiertojepuan päätoteuttaja. Osatoteuttajia ovat Doranova Oy, Jepuan Peruna Oy ja Raussin metalli Ky.

Hankkeen tarkoituksena on löytää parhaiten Jepuan Biokaasun mädätysjäännökselle soveltuva jatkokäsittelytekniikka, jonka avulla typpi- ja fosforipitoisia jakeita pystyttäisiin hyödyntämään maatalouden tarpeissa nykyistä tehokkaammin niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Tavoitteena on tehdä testejä erityyppisillä laitteistoilla ravinteiden konsentroimiseksi. Näin päästään vertailemaan eri laitteistoilla tuotettuja ravinnevirtoja ja niiden käytettävyyttä maanviljelyssä.

Hankkeessa on tarkoitus rakentaa pienimuotoinen konsentrointilaitteiston kehitysversio mädätysjäännöksen jatkojalostusta varten. Testilaitteiston avulla selvitetään laitoksella tuotetun mädätysjäännöksen konsentrointimahdollisuudet, konsentrointiprosessissa saatavien lopputuotteiden määrä, laatu ja arvo sekä mahdollisesti edellytykset korvata osa lämpöenergiaa vaativasta mädätysjäännöksen hygienisointikapasiteetista suodatustekniikalla. Testien aikana selvitetään myös se, minkälainen laitteistokokonaisuus tarvitaan jotta syntyvä puhdistettu vesi täyttää ympäristövaatimukset.

Kaikilta konsentrointilaitteistolta saatavia kierrätysravinnetuotteita on hankkeen puitteissa tarkoitus testata lähiseudun maatiloilla peltoviljelyssä. Näin ravinnetuotteissata saadaan paras mahdollinen tieto, minkälainen vaikutus milläkin tuotteella on käytännön viljelytoiminnassa. Tavoitteena on lisäksi tuotteistaa biomassoja, jolloin Jepualle suunnitellun kuivamädätyslaitoksen mädätysjäännöstä voidaan sekoittaa märkämädätyksestä tulleeseen mädätysjäännökseen ja testata minkälaisia ravinnetuotteita tästä yhdistelmästä saadaan. Lisäksi laitoksen mädätysjäännöstä suunnitellaan testattavan hidaspyrolyysilaitteistolla. Hidaspyrolyysilaitteiston avulla on mahdollista testata voiko laitteistolla tuottaa biohiiltä hyödyntämällä mädätysjäännöksestä myös muita käyttökelpoisia pyrolyysituotteita.