Ympäristö

Biokaasu on uusiutuva energiaa, jonka lisääntyvällä käytöllä voidaan hillitä ilmaston lämpenemistä.

Liikenne tuottaa Suomessa vajaan viidenneksen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja biokaasua käyttämällä voidaan vähentää ilman pakokaasupäästöjä huomattavasti, kun auton hiilidioksidipäästöt tippuvat lähes nollaan.

Lisäksi biokaasun käyttö vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, kun esimerkiksi lämmöntuotannossa kevyt polttoöljy korvataan biokaasulla.

Lannoitetuotanto kierrätysmateriaaleista hillitsee ympäristöpäästöjä ja vesistöjen rehevöitymistä

Kaasuntuotannon sivutuotteena syntyvässä lannoitteessa typpi ja fosfori ovat liukoisessa muodossa. Tämä tarkoittaa sitä että ravinteet ovat kasvien saatavilla heti kasvukauden alkaessa. Näin ollen ravinnehuuhtoumat vähenevät, kun lannoitetta ei tarvitse levittää yli kasvien tarpeen.

Biokaasulaitoksen rakentamista edelsi useat ympäristöselvitykset sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely, joka muodosti perustan suunnittelutyön jatkolle.

Laitoksen toiminnan alettua ympäristön tilan seuranta on säännöllistä ja teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Ympäristölupa laitokselle myönnettiin 2011 ja laajennukselle myönnettiin ympäristölupa vuonna 2018. 

Jeppo Biogas Ab – Toimintaperiaateasiakirja