Mitä biokaasu on?

Biokaasu on pääasiallisesti metaanin ja hiilidioksidin seos, jota syntyy kun mikrobit hajottavat orgaanista ainetta hapettomissa oloissa.

Jepuan Biokaasulaitoksella jätteistä saadaan biokaasua, jonka avulla voidaan korvata ilmastolle haitallisia fossiilisia polttoaineita. Biokaasun avulla on mahdollista saada esimerkiksi autot kulkemaan ilmastoystävällismmin. 

Jepuan Biokaasulaitoksella lanta, lietteet, ruuantuotannon perkuujätteet ja vaikkapa ylivuotiset heinäpaalit eivät siis ole ongelmajätettä vaan arvokasta kaasuntuotannon raaka-ainetta. 

Infografiikka Jepuan Biokaasusta

Miten biokaasua tuotetaan?

Biokaasua syntyy luonnossa bakteerien toimesta. Näin on myös biokaasureaktorissa. Biokaasulaitoksen mädätyssäiliöissä bakteerit syövät mädätettävää massaa, lisääntyvät sekä mädättämisen ohessa tuottavat biokaasua. Metaania, hiilidioksidia, ja pieniä määriä rikkiä sisältävä kaasu kuplii lietteen pinnalle, nousee säiliön kattoon ja sieltä edelleen jalostukseen.

Mädätyksestä kaasua johdetaan suoraan lämmöntuotantoon sekä puhdistuksen ja paineistuksen kautta tankkaukseen.

Puhdistus perustuu vesipesuun, jossa hiilidioksidi ja muut epäpuhtaudet sitoutuvat vesipisaroihin ja biokaasun metaanipitoisuus kohoaa noin 65 %:sta 98 %:iin. Tämän jälkeen kompressori nostaa kaasun paineen 250 bar:iin ja jakelulaitteilla kaasu johdetaan joko liikennekaasuasemalle tai teollisuuskaasukonttien täyttöön.

Miksi biokaasu on ympäristöystävällistä?

Biokaasu on puhdas polttoaine, joka ei lisää kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä selittyy sillä, että, kasvihuonekaasujen kokonaismäärä ilmakehässä ei lisäänny, sillä biokaasun raaka-aineeseen on sitoutunut saman verran hiilidioksidia kuin mitä sen palamisessa vapautuu.

Jepuan Biokaasun tuotantolaitoksessa biokaasuputkia