Vad är biogas?

Biogas är i huvudsak en blandning av metan och koldioxid som uppstår då mikrober bryter ned organiska ämnen i syrefria miljöer.

På Jeppo biogasanläggning får man biogas av avfall och med biogasen kan man ersätta fossila bränslen som är skadliga för klimatet. Med hjälp av biogas kan man t.ex. få miljövänligare bilar.

Gödsel, slam, avfall från matproduktion och t.o.m. övervintrade höbalar är alltså inget problemavfall utan värdefullt råmaterial för gasproduktion.

Hur produceras biogas?

Biogas bildas i naturen av bakterier. I biogasreaktorn fungerar det på samma sätt. I biogasanläggningens rötningskamrar äter bakterierna massan som blir rötad, förökar sig och sakta ökar gasproduktionen. Gasen, som innehåller metan, koldioxid och små mängder svavel, bubblar upp till slammets yta, stiger upp till behållarens tak och fortsätter sen vidare till förädling.

Från rötningen leds gasen direkt till värmeproduktion samt via rening och trycksättning till tankningen. Reningen består av vattentvätt, där koldioxid och andra orenheter fastnar i vattendropparna och metanhalten stiger från ca 65% till 98%. Kompressorn höjer därefter gasens tryck till 250 bar och med hjälp av en fördelare leds gasen antingen till en biogasstation eller för att fyllas i industribiogaskontar.

Varför är biogas miljövänligt

Biogas är ett rent bränsle som inte ökar utsläppen av växthusgaser. Detta förklaras med att mängden växthusgaser i atmosfären inte ökar eftersom biogasens råmaterial innehåller samma mängd koldioxid som den mängd som frigörs vid förbränning av den.

I Jeppo produceras biogas