Miljöansvar

Biogas är en förnyelsebar energikälla. Genom ökad användning av biogas kan vi dämpa den globala uppvärmningen.

Trafiken står i Finland för knappt en femtedel av allt utsläpp av växthusgaser och genom att använda biogas kan vi minska avgasutsläppen avsevärt då bilens koldioxidutsläpp minskar till nästan noll.

Användningen av biogas minskar dessutom på beroendet av fossila bränslen då man t.ex. inom värmeproduktion ersätter lätt brännolja med biogas.

Gödselproduktion via återvinning dämpar miljöutsläpp och övergödning av vattendrag.

Kväve och fosfor, som uppstår som en biprodukt från gasproduktionen, är i löslig form. Detta innebär att växterna får näringsämnena genast i början av växtperioden. Därför minskar utsköljningen av näringsämnen då man inte behöver sprida gödseln i större mängder vad växten behöver.

För att bygga biogasanläggningen krävdes flera miljöutredningar samt en miljökonsekvensbedömningsprocess som blev grund för fortsatt av planeringsarbetet.

Sedan verksamheten vid anläggningen startade följer man med miljöns tillstånd regelbundet och vi har kontinuerligt nära samarbete med myndigheter för att minimera en skadlig inverkan på miljön.

År 2011 beviljades anläggningen miljötillstånd och tillstånd för utbyggnad beviljades 2018.