Ilmakuva Jepuan Biokaasun tuotantolaitoksesta

Om företaget

Jeppo Biogas Ab är ett biogasföretag specialiserat på återvinning av näringar och förnyelsebar energi. Företaget producerar energi från jordbrukets och livsmedelsindustrins sidoprodukter.

Verksamheten på Jeppo biogasanläggning startade 2013. För närvarande tar vi emot ca 130 000 ton råmaterial per år och årsproduktionen av biogas är 30 GWh. Största delen av råmaterialet kommer från livsmedels- och jordbruksindustrin. Samhällets avloppsvatten hanteras inte alls i vår anläggning.

Förnyelsebar energi

Vi producerar biogas som förnyelsebar energikälla och med ökad användning av den kan vi bidra till att minska den globala uppvärmningen av klimatet. Användningen av biogas minskar dessutom beroendet av fossila bränslen då man t.ex. i värmeproduktionen ersätter lätt brännolja med biogas.

Jeppo Växtkraft

Vid biogasproduktion genom rötning erhålls gödselprodukter vilka lämpar sig för växtodling. Jeppo Växtkraft har goda gödslingsegenskaper och är certifierad för ekologisk odling. Gödselprodukten som vi producerar förorsakar mindre lukt än rå gödsel, vilket ger en högre trivselfaktor på landsbygden.

Påverkan på miljön

För att bygga biogasanläggningen krävdes flera miljöutredningar samt en miljökonsekvensbedömning. Sedan verksamheten vid anläggningen startade följer man med miljöns tillstånd regelbundet och vi har kontinuerligt nära samarbete med myndigheter för att minimera en skadlig inverkan på miljön.

År 2011 beviljades anläggningen miljötillstånd och tillstånd för utbyggnad beviljades 2018.

Erkännanden